Säännöt

1 § Toiminnan määrittely ja tarkoitus

Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry on sellaisten henkilöiden yhteenliittymä, jotka harjoittavat itsenäistä asiamiestoimintaa asiamiestoimistossa tarjoamalla immateriaalioikeudellisia palveluja usealle eri toimeksiantajalle ja jotka ovat lain auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (22/2014) tarkoittamia auktorisoituja asiamiehiä.

Asiamiestoimistolla tarkoitetaan yrittäjää, joka harjoittaa asiamiestoimintaa pääasiallisesti teollisoikeuksien alalla ja siitä käytetään seuraavassa yhteisnimitystä yritys.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • ylläpitää rehellistä ja ammattitaitoista asiamiestoimintaa,
 • toimia sen puolesta, että jäsenet valvovat asiakkaiden etuja ja harjoittavat ammattiaan hyvää asiamiesetiikkaa vaalien,
 • valvoa asiamieskunnan yleistä ammattietua,
 • edistää immateriaalisen oikeussuojan tervettä kehitystä ja toimia sen puolesta,
 • toimia hyvän yhteistyön edistämiseksi immateriaalioikeusalan toimijoiden kesken sekä jäsenten yhteishengen ylläpitämiseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen kielinä ovat molemmat kotimaiset kielet.

2 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat:          

- juniorijäsenet

- kansalliset  jäsenet

- täysjäsenet

- seniorijäsenet

- kunniajäsenet

Eri jäsenkategorioista säädetään alla erikseen.

Kansallisen jäsenen siirtymisestä täysjäseneksi tai päinvastoin tulee ilmoittaa kirjallisesti yhdistykselle hallituksen vuosittain määräämään ajankohtaan mennessä.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan yhdistyksen harkinnan mukaan valita:

 • Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa,
 • joka on lain auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (22/2014) tarkoittama auktorisoitu asiamies,
 • ja joka on vähintään 6 vuoden ajan toiminut ja edelleen toimii päätoimisesti asiamiehenä immateriaalioikeudellisia palveluja tarjoavassa yrityksessä.

3 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallitus edustaa yhdistystä ja päättää sellaisista asioista, jotka eivät edellytä käsittelyä yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta, ja heidät valitsee syyskokous. Hallituksen varsinainen jäsen voidaan valita uudelleen yhden kerran siten, että sama henkilö voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti korkeintaan neljä vuotta. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtaja voidaan valita uudelleen enintään kolme kertaa kuitenkin siten, että hallituksessa voi toimia sama henkilö yhtäjaksoisesti korkeintaan neljä vuotta myös siinä tapauksessa, että hallituksen jäsen tullaan valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi tai toisinpäin.

Syyskokouksen valitsema hallituksen puheenjohtaja toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden muun jäsenen ollessa läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen jäsenten tulee, mikäli mahdollista, edustaa vähintään neljää eri yritystä, ja hallituksessa saa olla enintään kaksi samaan yritykseen kuuluvaa jäsentä.

4 § Äänestäminen

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun se on laillisesti kutsuttu koolle. Vaalit suoritetaan ja päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, ellei yhdistyksen kokouksessa esitetä vähintään yhden osallistujan kannattamana poikkeamista avoimesta äänestyksestä. Päätökset, joiden tekemiseksi yhdistyksen kokous on päättänyt poiketa avoimesta äänestyksestä, sekä päätökset, jotka koskevat jäsenen valitsemista yhdistykseen tai hänen siitä erottamista, suoritetaan äänestykseen osallistuvien vaalisalaisuus turvaten. Äänestys voi tällöin olla suljettu lippuäänestys, se voi tapahtua teknistä apuvälinettä tai tietoliikenneyhteyttä käyttäen, tai näiden yhdistelmänä. Äänestyksestä luopumista ei katsota äänestykseen osallistumiseksi.

Äänestyksessä noudatetaan seuraavaa:

 • Kysymykset, joista päättäminen ei edellytä määräenemmistöä, päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
 • Kysymykset, jotka koskevat jäsenen valitsemista yhdistykseen, esittelee hallitus yhdistyksen kokoukselle. Jäseneksi valitsemista koskevat päätökset vaativat kolmen neljäsosan ääntenenemmistön äänestyksessä.
 • Kysymykset, jotka koskevat yhdistyksestä erottamista 9 §:n mukaan, yhdistyksen lakkaamista 21 §:n mukaan tai sääntöjen muuttamista 21 §:n mukaan, esittelee hallitus yhdistyksen kokoukselle. Tällaisia kysymyksiä koskevat päätökset saadaan tehdä aikaisintaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa ja ne vaativat kolmen neljäsosan ääntenenemmistön äänestyksessä.

5 § Jäsenhakemus

Yhdistyksen jäsenyyttä on haettava kirjallisesti ja hakemuksen esittelee asian käsiteltyään yhdistyksen kokoukselle hallitus.

Hakemuksessa on mainittava, mitä jäsenkategoriaa hakemus koskee.

6 § Erivapaus

Yhdistys voi myöntää erivapauden 2 ja 14 §:ssä mainittuihin valintaperusteisiin. Jos jäseneksi hakeva ei täytä 2§:ssä mainittua kuuden vuoden vähimmäiskokemusta päätoimisissa asiamiestehtävissä toimimisesta, asiamiestehtävien hoitoon voidaan erityisistä syistä rinnastaa toiminta muussa organisaatiossa. Erivapauden myöntäminen edellyttää tällöinkin, että jäseneksi valittava on 2 §:ssä määritetystä kuuden vuoden vähimmäisajasta työskennellyt vähintään kaksi vuotta immateriaalioikeudellisia palveluja tarjoavassa yrityksessä, joka on jäsenen kautta edustettuna yhdistyksessä. Yhdistyksen kokous päättää tapauskohtaisesti, kuinka suuri osa muussa organisaatiossa toimimisesta lasketaan tässä pykälässä mainituksi kokemukseksi.

7 § Maksut

Yhdistyksen jäsen suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta kunkin jäsenkategorian osalta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

8 § Jäsenyyden lakkaaminen

Jäsenyys lakkaa yhdistyksen päätöksellä:

 • jos jäsen ei enää täytä yhdistyksen jäsenvalintaperusteita;
 • jos jäsen osakkaana tai työntekijänä siirtyy yritykseen, joka ei ole kansallisen tai täysjäsenen kautta edustettuna yhdistyksessä, ei kuitenkaan siinä tapauksessa, jos jäsen perustaa oman yrityksen; tai
 • jos jäsen kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ei ole kahden kuukauden kuluessa suorittanut säädettyä jäsenmaksua.

9 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksestä voidaan erottaa jäsen, joka on syyllistynyt sellaiseen tekoon, että yhdistyksen maine ilmeisesti kärsisi siitä, jos hän edelleen pysyisi jäsenenä, tai joka harjoittaa asiamiestoimintaa tavalla, joka on ilmeisessä ristiriidassa yhdistyksen 1 §:n mukaisten tarkoitusperien kanssa.

10 § Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset ovat yhdistyksen hallituksen määräämänä ajankohtana ja määräämässä paikassa viimeistään huhtikuussa pidettävä kevätkokous ja viimeistään marraskuussa pidettävä syyskokous.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan valitseminen;
 • kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen;
 • hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto;
 • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen; sekä
 • kysymykset, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen hallituksen välityksellä on alistanut kokouksen käsiteltäväksi.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen puheenjohtajan valitseminen;
 • kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen;
 • hallituksen puheenjohtajan valitseminen;
 • hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle;
 • yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valitseminen kahden kalenterivuoden pituiselle toimikaudelle;
 • etiikkakomitean jäsenen ja varajäsenen valitseminen;
 • jäsenmaksun määrääminen; sekä
 • kysymykset, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen hallituksen välityksellä on alistanut kokouksen käsiteltäväksi; sekä
 • työryhmien vahvistaminen.

11 § Kokouskutsut

Kokouskutsu lähetetään jäsenille jäsenrekisteriin merkittyyn osoitteeseen, joka voi olla sähköpostiosoite, vähintään viikkoa ennen kokousta. Muut tiedonannot saatetaan jäsenten tietoon samalla tavalla. Jos kokouksessa on käsiteltävänä kysymyksiä, jotka koskevat sääntömuutosta, jäsenen valitsemista yhdistykseen, jäsenen erottamista yhdistyksestä, työryhmän vahvistamista tai yhdistyksen purkamista, on tämä selvästi ilmoitettava kokouskutsussa.

12 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallituksella on oikeus valtuuttaa muitakin henkilöitä kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

13 § Juniorijäsenet

Henkilö, joka on vähintään kahden vuoden ajan toiminut asiamiestehtävissä immateriaalioikeudellisia palveluja tarjoavassa yrityksessä, jolla on ammatin harjoittamiseen soveltuva korkeakoulututkinto ja joka muilta osin täyttää 2 §:n -jäsenen valintakelpoisuusehdot lukuun ottamatta auktorisointia ja kuuden vuoden kokemusaikaa, voidaan kirjallisen hakemuksensa ja työnantajansa suosituksen perusteella hyväksyä yhdistykseen juniorijäseneksi.

Juniorijäsenellä on oikeus osallistua ilman äänioikeutta yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin. Juniorijäsentä ei saa ilmoittaa kirjelomakkeessa, käyntikorteissa tai muussa vastaavassa yhteydessä yhdistyksen jäseneksi.

14 § Kansalliset jäsenet

Kansalliseksi jäseneksi voidaan valita henkilö, joka täyttää 2 §:n mukaiset jäsenen valintakelpoisuusehdot.

Kansallisella jäsenellä on oikeus siirtyä ilmoituksellaan täysjäseneksi 2 § mukaisesti.

15 § Täysjäsenet

Täysjäsen on kansallisen jäsenyyden lisäksi yhdistyksen kautta sellaisen kansainvälisen järjestön jäsen, johon Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry kuuluu.

Täysjäseneksi voidaan valita henkilö, joka täyttää 2 §:n mukaiset jäsenen valintakelpoisuusehdot.

Täysjäsenellä on oikeus siirtyä ilmoituksellaan kansalliseksi jäseneksi 2 § mukaisesti.

16 § Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua siihen ansioitunut henkilö.

17 § Seniorijäsenet

Jäsen, joka lopettaa toimintansa asiamiehenä eläkkeelle siirtymisen johdosta, voi jatkaa yhdistyksessä seniorijäsenenä. Eläkkeelle siirtyminen tulee saattaa hallituksen tietoon.

Seniorijäsenellä on oikeus osallistua ilman äänioikeutta yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin. Seniorijäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

Seniorijäsentä ei saa kirjelomakkeessa, käyntikorteissa tai muussa vastaavassa yhteydessä ilmoittaa yhdistyksen jäseneksi.

18 § Etiikkakomitea

Yhdistyksen sääntöjen noudattamista ja yleisesti asiamieseettisiä kysymyksiä koskevia asioita käsittelee yhdistyksen jäsenten keskuudesta valittu etiikkakomitea.

Komitean tehtävänä on yhdistyksen hallituksen tai kansallisen tai täysjäsenen pyynnöstä selvittää asia ja asianosaisia kuultuaan antaa lausunto hallitukselle.

Mikäli lausuntopyynnön tekee yhdistyksen jäsen suoraan, on hallitukselle ilmoitettava asiasta.

Hallituksen tehtävänä on antaa tiedoksi asianosaisille komitean lausunto yhdessä mahdollisen kannanottonsa kanssa ja sen tulee tarvittaessa sopivaksi katsomallaan tavalla tiedottaa asiasta yhdistyksen jäsenille.

Komitean lausunto on sitova, jos yhdistyksen kokous niin päättää.

Etiikkakomiteaan kuuluu kolme jäsentä ja kolme henkilökohtaista varajäsentä, joista viimeksi mainitut kutsutaan tehtävään varsinaisen jäsenen ollessa esteellinen tai muutoin estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenet ja varajäsenet valitaan eri yrityksistä ja he eivät saa kuulua yhdistyksen hallitukseen. Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan etiikkakomiteaan joka kerta yksi jäsen ja yksi varajäsen.

19 § Työryhmät

Hallitus perustaa työryhmiä valitsemalla niihin puheenjohtajan ja sihteerin sekä määräämällä niiden tehtävät ja toimialan. Yhdistyksen syyskokous vahvistaa työryhmät. Työryhmiä asetettaessa voidaan päättää, että työryhmien kokouksiin on osallistumisoikeus kaikilla työntekijöillä, joiden yritys on edustettuna yhdistyksessä jonkun työntekijänsä kautta.

20 § Tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

21 § Yleiset säännökset

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat purkautumista edeltäneen kokouksen päätöksen mukaisesti oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka työskentelee immateriaalisen oikeussuojan edistämiseksi.

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisessa ja muilta osin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia. 


Yhdistyksen eettiset säännöt

PDF-tiedostoeettiset_ohjeet_spay_ry.pdf (21 kB)
Yhdistyksen eettiset säännnöt