Föreningens stadgar

1 § Verksamhetsdefinition samt syfte

Finska Patentombudsföreningen rf är en sammanslutning av personer, vilka vid ombudsbyrå utövar självständig ombudsverksamhet genom att erbjuda immaterialrättsliga tjänster till ett flertal olika uppdragsgivare och vilka är auktoriserade ombud enligt lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättskydd (22/2014).

Med ombudsbyrå avses företagare som utövar ombudsverksamhet huvudsakligen inom det industriellrättsliga området och i följande används företag som gemensam benämning för detta.


Föreningen har till ändamål:

 • att upprätthålla en hederlig och yrkesskicklig ombudsverksamhet,
 • att verka för att medlemmarna tillvaratar klienternas intressen och utövar yrket under iakttagande av god ombudsetik,
 • att tillvarata ombudskårens allmänna yrkesintressen,
 • att främja och verka för en sund utveckling av det immateriella rättsskyddet,
 • att verka för gott samarbete mellan immaterialrättsliga aktörer samt för ett kollegialt förhållande medlemmarna emellan.

Föreningens hemort är Helsingfors stad.             
Föreningens språk är de båda inhemska språken.

2 § Föreningens medlemmar

Föreningens medlemmar utgörs av:

 • juniormedlemmar
 • nationella medlemmar
 • fullvärdiga medlemmar
 • seniormedlemmar
 • hedersmedlemmar

De olika medlemskategorierna stadgas skilt för sig nedan.

Övergång från nationell medlem till fullvärdig medlem eller tvärtom skall skriftligen meddelas till föreningen inom en tidpunkt som årligen bestäms av styrelsen.

Till medlem av föreningen kan efter föreningens prövning väljas:

 • finsk medborgare eller utländsk medborgare som har hemvist i Finland,
 • som är auktoriserat ombud enligt lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättskydd (22/2014),
 • och som under minst 6 år har verkat och fortfarande verkar med huvudsyssla som ombud vid företag som erbjuder immaterialrättsliga tjänster.

3 § Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, till vilken tillhör en vid höstmötet vald ordförande samt minst fyra (4) och högst sex (6) ordinarie ledamöter. Styrelsen representerar föreningen och avgör frågor som icke förutsätter behandling av föreningsmöte. De ordinarie styrelseledamöternas mandatperiod är två kalenderår och de väljs av höstmötet. Ordinarieledamot kan återväljas en gång så att samma person kan verka i styrelsen högst fyra år. Styrelsens ordförande har en mandatperiod på ett år. Styrelsens ordförande kan återväljas högst tre gånger dock så att samma person kan verka i styrelsen i ett sträck högst fyra år också i sådant fall att styrelsemedlem kommer att väljas till styrelseordförande eller tvärtom.

Styrelsens ordförande som valts av höstmötet verkar också som föreningens ordförande. Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutför om ordföranden eller viceordföranden och minst två andra medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Styrelsemedlemmarna skall, ifall möjligt, representera minst fyra olika företag och däri får ingå högst två medlemmar från samma företag.

4 § Votering

Föreningens möte är beslutfört då det är lagenligt sammankallat.

Val och beslut sker genom öppen omröstning när votering med slutna sedlar ej begäres, dock så, att beslut angående inval i och uteslutning ur föreningen alltid sker genom omröstning med slutna sedlar. Nedlagd röst anses icke ha deltagit i omröstningen.

Vid votering iakttages följande:

 • Frågor, vars avgörande ej kräver kvalificerad röstmajoritet, avgörs medelst enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
 • Frågor om inval av medlem i föreningen föredrages av styrelsen vid föreningsmöte. Beslut om inval av medlem I föreningen kräver tre fjärdedels majoritet vid omröstning.
 • Frågor om uteslutning ur föreningen enligt § 9, upphörande av föreningen enligt § 21 eller ändring av stadgarna enligt § 21, föredrages av styrelsen vid föreningsmöte. Beslut med anledning av sådana frågor får fattas tidigast på nästföljande föreningsmöte och kräver tre fjärdedels majoritet vid omröstning.

5 § Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap i föreningen göres skriftligen och föredras vid föreningsmöte sedan den behandlats av styrelsen.

I ansökan bör nämnas vilken medlemskategori ansökan avser.

6 § Dispens

Föreningen kan medge dispens från invalsbestämmelserna i § 2 och 14. Om den som ansöker om medlemskap icke uppfyller det i § 2 nämnda minimikravet på sex år för  utövande av ombudsuppgifter som huvudsyssla, kan handläggning av ombudsuppgifter av särskilda skäl jämställas med verksamhet i andra organisationer. Även i detta fall förutsätter dispens att den som väljs till medlem har under den i § 2 nämnda minimitiden på sex år verkat åtminstone två år vid ett immaterialrättsliga tjänster erbjudande företag, som genom en medlem är representerad i föreningen. Föreningsmötet avgör från fall till fall hur stor del av verksamhet vid annan organisation räknas till i denna paragraf nämnd erfarenhet.

7 § Avgifter

Medlem av föreningen erlägger en årlig medlemsavgift, vars storlek avseende var och en medlemskategori bestämmes vid föreningens höstmöte.

8 § Upphörande av medlemskap

Medlemskap upphör efter föreningens beslut:

 • om medlem icke längre uppfyller invalskriterierna för medlemskap i föreningen;
 • om medlem inträder som delägare eller arbetstagare i ett företag, som icke genom nationell eller fullvärdig medlem är representerad i föreningen, dock icke om dylik medlem bildar ett eget företag; eller
 • om medlem oaktat skriftlig anmodan icke inom två månader erlagt stadgad medlemsavgift.

9 § Uteslutning ur föreningen

Medlem, som gjort sig skyldig till sådan handling, att föreningens anseende uppenbarligen skulle lida genom medlemmens kvarstående i föreningen, eller som utövar sin verksamhet såsom ombud på ett sätt, som står i uppenbar strid med föreningens ändamål enligt § 1, kan uteslutas ur föreningen.

10 § Möten

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöten, nämligen vårmöte och höstmöte, senast under april respektive november månad, på plats och dag, som styrelsen bestämmer.

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:

 • Val av mötesordförande;
 • val av två protokolljusterare;
 • styrelsens verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskares utlåtande;
 • fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet; samt
 • frågor, som styrelsen eller någon av föreningens medlemmar genom styrelsens förmedling underställer mötet för handläggning.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

 • Val av mötesordförande;
 • val av två protokolljusterare;
 • val av ledamöter i styrelsen för dem som stå i tur att avgå;
 • val av styrelseordförande;
 • val av verksamhetsgranskare och suppleant för denna för en verksamhetsperiod på två år;
 • val av ledamot och suppleant i etikkommittén;
 • fastställande av medlemsavgiften;
 • frågor, som styrelsen eller någon av föreningens medlemmar genom styrelsens förmedling underställer mötet för handläggning; samt
 • fastställande av arbetsutskott.

11 § Kallelse till möte

Kallelse till möte utsändes till medlemmarna till den i medlemsregistret angivna adressen, vilken kan vara en e-postadress, minst en vecka före mötet. Andra meddelanden bringas på samma sätt till medlemmarnas kännedom. Om vid mötet behandlas frågor, vilka avser ändring av stadgar, inval i föreningen, uteslutning ur föreningen, fastställande av arbetsutskott eller upplösning av föreningen, skall detta tydligt meddelas i kallelsen.

12 § Namnteckning

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två styrelseledamöter gemensamt. Styrelsen har rätt att bemyndiga även andra personer att teckna föreningens namn.

13 § Juniormedlemmar

Person, som har skött ombudsuppgifter under minst två år vid ett immaterialrättsliga tjänster erbjudande företag, som har en för yrkets utövande lämplig högskoleexamen och som till övriga delar uppfyller invalskriterierna enligt § 2 med undantag av auktorisation och sex års erfarenhetstid, kan efter skriftlig ansökan och på rekommendation av sin arbetsgivare upptas som juniormedlem.

Sådan juniormedlem äger rätt att bevista ordinarie sammanträden, men har ingen rösträtt. På brevpapper, visitkort och liknande får juniormedlem inte anges som medlem av föreningen.

14 § Nationella medlemmar

Till nationell medlem kan väljas person, som uppfyller invalskriterierna för medlem enligt § 2.

Nationell medlem har rätt att övergå till fullvärdig medlem medelst sitt meddelande enligt § 2.

15 § Fullvärdiga medlemmar

Fullvärdig medlem är nationell medlem som ytterligare är medlem av en sådan internationell organisation till vilken den Finska Patentombudsföreningen rf tillhör.

Till fullvärdig medlem kan väljas person, som uppfyller invalskriterierna för medlem enligt § 2.

Fullvärdig medlem har rätt att övergå till nationell medlem medelst sitt meddelande enligt § 2.

16 § Hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan enligt vid föreningsmöte enhälligt fattat beslut inkallas därav förtjänt person

17 § Seniormedlemmar

Medlem som slutat sin verksamhet som ombud med pension kan fortsätta inom föreningen som seniormedlem. Styrelsen bör informeras om pensioneringen.

Seniormedlem har rätt att delta vid föreningens ordinarie möten utan rösträtt. Seniormedlem är befriad från medlemsavgift.

Seniormedlem får ej på brevpapper, visitkort och liknande anges som ordinarie medlem av föreningen.

18 § Etikkommittén

Frågor om efterlevnad av dessa stadgar och ombudsetik i allmänhet skall behandlas av en av föreningen bland dess ordinarie medlemmar vald etikkommitté.

Kommitténs uppgift är att på begäran av föreningens styrelse eller nationell eller fullvärdig medlem utreda ifrågavarande ärende och efter hörande av parterna avge utlåtande till styrelsen.

Inlämnas begäran om utlåtande direkt av föreningsmedlem bör styrelsen underrättas härom.

Det åligger styrelsen att delge parterna kommitténs utlåtande tillsammans med sitt eventuella ställningstagande och vid behov på Iämpligt sätt informera föreningen.

Kommitténs utlåtande är bindande om föreningsmötet så besluter.

Etikkommittén består av tre ledamöter och tre personliga suppleanter, vilka sistnämnda inkallas vid jäv eller annat förfall av ledamot. Mandatperioden för ledamot och suppleant är tre år. Ledamöterna och suppleanterna väljas från olika företag och får ej höra till föreningens styrelse. Vid föreningens höstmöte väljes var gång en ledamot och en suppleant.

19 § Arbetsutskott

Styrelsen instiftar arbetsutskott genom att välja ordförande och sekreterare för dessa samt genom att bestämma deras uppgifter och verksamhetsområde. Föreningens höstmöte fastställer arbetsutskotten. Vid instiftande av arbetsutskott kan fastställas att vid arbetsutskottens möten deltaganderätt har all arbetstagare, vars företag är representerat i föreningen genom någon arbetstagare.

20 § Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

21 § Allmänna stadganden

Om föreningen upphör eller upplöses, överlåtes dess egendom till institution med rättsförmåga, som arbetar för befrämjandet av immateriellt rättsskydd enligt vid senaste möte före upphörandet fattat beslut.

Vid ändring av dessa stadgar samt i övrigt skall gällande lag om föreningar Iända till efterrättelse.