Uppdragsvillkor

Allmänna uppdragsvillkor YT16

1. Ombudet skall tillvarata uppdragsgivares intressen och rättigheter och utföra mottagna uppdrag med tillbörlig omsorg, yrkesskicklighet och inom skälig tid, med beaktande av rådande omständigheter. Ombudet skall hemlighålla konfidentiell information som mottagits från uppdragsgivaren på det sätt som god ombudssed och lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd fordrar.

Ombudet är berättigat att förlita sig på att han av uppdragsgivaren erhåller alla nödvändiga uppgifter angående ärendet. Då uppdraget avser en ansökan om immateriell skyddsrätt, bör uppdragsgivaren informera ombudet om uppdragets omfattning, eventuella för honom bekanta relevanta omständigheter, tidigare inlämnade ansökningar och publikationer som avser samma ämnesområde.

Uppdragsgivaren svarar för att han, i den utsträckning uppdraget föranleder, har rätt att förfoga över föremålet för uppdraget (uppfinningen, mönstret, varumärket etc.) inklusive till ombudet överlämnade underlag, såsom ritningar och annan dokumentation.

Ombudet är skyldigt att utföra bakgrundsefterforskningar angående äldre rättigheter, känd teknik eller formgivning endast om särskild överenskommelse därom träffats.

2. Om arvodet inte överenskommits på förhand skall ombudets arvode uppgå till vad ombudet normalt debiterar för uppdrag av liknande slag.

Ombudet har rätt till förskottsbetalning.

I händelse av betalningsinställelse eller betalningsvägran från uppdragsgivarens sida får ombudet lägga ned ombudskapet.

3. Efter det att av ombudet utarbetade handlingar överlämnats till uppdragsgivaren för studium och kommentarer, skall uppdragsgivaren kontrollera handlingarnas innehållsmässiga och tekniska riktighet.

Ombudet har rätt att anta att uppdragsgivaren godkänner innehållet i handlingarna, om uppdragsgivaren inte utan dröjsmål anger något annat.

4. Ombudet skall hålla uppdragsgivaren informerad om ärendets handläggning. Uppdragsgivaren är skyldig att förse ombudet med uppgifter som erfordras för handläggningen av ärendet.

5. Om tidsfrist utsatts i ärendet, bör uppdragsgivaren tillställa allt relevant material i tid för att arbetet skall kunna utföras med vederbörlig noggrannhet. Såväl ombud som uppdragsgivare skall beakta sådana officiella tidsfrister som de blivit informerade om.

Om uppdragsgivarens instruktioner inte erhålls i god tid före utgången av tidsfristen, skall ombudet, såvitt möjligt och om annat inte framgår av omständigheterna, ansöka om förlängning av fristen. Ombudet är berättigat till skälig ersättning för dessa åtgärder.

Om uppdrag eller instruktioner når ombudet för sent, är ombudet fritt från ansvar för att uppdraget inte ombesörjts i tid.

6. Till den del uppdraget avser åtgärder utanför Finland, har ombudet rätt att ingå avtal med en tredje part/ett utländskt ombud om utförandet av åtgärderna. Den tredje parten/det utländska ombudet bör väljas med tillbörlig omsorg. Ombudet svarar inte för den tredje partens/det utländska ombudets fel eller försummelser men skall underrätta uppdragsgivaren om sådana förhållanden som kommit till ombudets kännedom och som kan antas vara av betydelse för uppdragsgivaren.

7. Om uppdragsgivaren önskar åberopa att arbete som ombudet utfört är felaktigt eller medfört skada, skall han underrätta ombudet om detta inom trettio (30) dagar efter det han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Reklamation skall dock ske senast inom ett år efter det att åtgärd som omfattas av reklamationen utfördes.

Ombud, som av vårdslöshet vållat uppdragsgivaren ekonomisk skada, svarar för sådan skada med ett belopp som uppgår till högst tvåhundrafemtiotusen (250 000) euro. Ombudets ansvar är begränsat till den fastställda direkta skadan. Ombudet ansvarar ej för eventuell indirekt skada.

Ifall skadans omfattning ej kan uppskattas, begränsas ombudets ansvar till det belopp som uppdragsgivaren erlagt till ombudet i ärendet som skadan avser, dock högst tvåhundrafemtiotusen (250 000) euro. 

Ombudet skall ha en giltig ansvarsförsäkring som uppgår till tvåhundrafemtiotusen (250 000) euro.

8. Ombudet är berättigat att avsäga sig ombudskapet om ombudet är förpliktigad till det eller har rätt till det enligt anvisningarna om god ombudssed som nämnden för ombud för industriellt rättsskydd givit.

Ombudet har också rätt att avsäga sig ombudskapet om uppdraget väsentligen ändrats eller utvidgats till sitt innehåll.

Ombudet har en särskild rätt att avsäga sig ombudskapet om uppdragsgivaren inte fullgör sina åligganden eller uppdragsgivaren kräver att ombudet skall verka i strid med god ombudssed.

Efter att ha avsagt sig ombudskapet har ombudet ingen skyldighet att vidarebefordra, ta del av eller besvara meddelanden som han eventuellt ännu erhåller i ärendet. Detsamma gäller om uppdragsgivaren har givit instruktioner om att ärendet skall falla eller att uppdraget skall strykas ur ombudets bevakningsregister. 

9. Ombudets skyldighet att vidta åtgärder efter det att skyddsrätt beviljats begränsas till att vidarebefordra meddelanden som mottagits i anslutning till denna skyddsrätt. Ombudet är berättigat till ersättning för åtgärder och kostnader i anslutning därtill.

10. Uppdragsgivaren förväntas beakta meddelanden om tidsfrister angående upprätthållande eller förnyelse av skyddsrätt. Då uppdragsgivaren önskar att skyddsrätt skall upprätthållas, förutsätts att han i god tid före utgången av tidsfristen ger ombudet erforderliga instruktioner för upprätthållande av skyddsrätten även om han inte mottagit någon påminnelse om upprätthållande eller förnyelse.

Uppdragsgivarens instruktioner angående upprätthållande av eller avstående från skyddsrätt skall vara fullständiga och entydiga.

Ifall uppdrag eller eventuellt avkrävd ersättning för dess utförande ej kommit till ombudet i tid, är ombudet berättigat att utgå ifrån att uppdragsgivaren önskar avstå från uppdraget.

11. Samtliga meddelanden skall sändas till uppdragsgivarens senast angivna adress. Uppdragsgivaren är skyldig att meddela ombudet om en adressförändring. Om ombudet inte får kontakt med uppdragsgivaren på grund av att denna underlåtit att meddela om adressförändring, är ombudet inte skyldigt att vidta åtgärder i ärendet. Ombudet har ej ansvar i ärende som förfallit som en följd av att uppdragsgivaren har underlåtit att meddela om adressförändring.

12. Finsk lag tillämpas på förhållandet mellan uppdragsgivaren och ombudet. Tvister som hänför sig till uppdragsförhållandet, avgörs i Finland av en skiljeman i enlighet med lagen om skiljeförfarande. Skiljemannen utses av Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut.

Part är emellertid berättigad att hänskjuta ärende rörande förfallen fordran till allmän domstol och utsökningsmyndighet.