Finska Patentombudsföreningen

Finska Patentombudsföreningen rf är en förening för personer som utövar yrkesmässig verksamhet inom det immateriella rättsskyddets område. Föreningen grundades år 1928. Föreningens stadgar definierar begreppet fackman som en person med akademisk slutexamen som verkat på en privat byrå under minst sex år genom att företräda och fungera som konsult för huvudmän i frågor gällande patent, varumärken, nyttighetsmodeller och mönster. En person kan godkännas som medlem i Finska Patentombudsföreningen först efter dessa sex år av yrkeserfarenhet.

Kravet på professionell kompetens är avsett att garantera att medlemmarna i Finska Patentombudsföreningen är erfarna och kompetenta ombud som på bästa möjliga sätt tillvaratar sina huvudmäns intressen och utövar yrket under iakttagande av god ombudsetik.

Finska Patentombudsföreningen har som uppgift att verka som ett gemensamt forum för sina medlemmar och att främja samarbetet mellan medlemmarnas byråer. Dessutom tillvaratar föreningen ombudskårens allmänna yrkesintressen. Föreningen strävar efter att verka i nära samarbete med olika myndigheter i syfte att utveckla det immateriella rättskyddet.

Den internationella organisationen FICPI, Fédération des Conseils en Propriété Industrielle, utgör en förbindelselänk mellan kolleger i 70 länder. Som medlem i FICPI deltar Finska Patentombudsföreningen rf som observatör och konsult i ett flertal internationella fora.